Слова песни ECM Assembly Choir — Ida Sado -ECM Assembly Choir

Здравствуйте пользователи ресурса TheSong RU - сегодня предлагаем Вашему вниманию текст песни ECM Assembly Choir — Ida Sado -ECM Assembly Choir . Вся информация относительно прав собственности находятся у собственника песни, на данном ресурсе предоставлена информация исключительно в ознакомительных целях.

IDÂH SAHDÔ
Composed: RC Beilaizi Bohia

1.Idâh sahdô paw hawh lo chiehpa,
Papawsa heih awpa ta:
Beidyuchhai nah rôhnahna zydua,
Siesai ta kraws cha vaw tlyh.

Thina chhiesana cha,
Kalvary liata patlâh khai haw;
Palôh keichheih chiehpa 
Lei nah vâ miah pazao haw.

2.Hy Bei Zisu ei cha chakao aw,
Kei châ na hro a hlâ chi;
Kei hro tlâh khao lei awpa tlai he,
Chhâzaw hrona na pie chi.

Na kyhpachâna he,
Kei châ sôh ta khoh âchhih kaw diah;
BEIPA kei eih na châ,
Kei chhao nâ eih ei vaw châ.

3.Pachâpasia hra tua hy Unawh,
He tlu kyhpachâna he;
Kuchha ta lôhkhu na hli aw ma???
Kyhpachâtuh vaw ngai teh.

Lei nah vâ beichaipa,
Chhiesana kraws a tlyh tuhpa cha;
Khâpa hro vâ châ vei,
Nâ nah kei vâ a vaw châ.

4.Hy Bei Zisu ei cha chakao aw,
Kei châ na hro a hlâ chi;
Kei cha tlâh kao lei awpa tlai he?????
Chhâzaw hrona na pie chi.

Na kyhpachâna he,
Kei châ sôh ta khoh a chhih kaw diah;
BEIPA kei eih na châ,
Kei chhao nâ eih ei vaw châ.

Note: ???? a yna he a biepasia leina line a châ.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Adblock detector